OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky zboží prostřednictvím: internetového obchodu (přijetí objednávky elektronicky potvrzujeme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli u Vaší registrace). Přijetím objednávky uzavíráme s kupujícím Kupní smlouvu, která se řídí těmito Obchodními podmínkami. Kupující předáním objednávky tyto podmínky uznává a bere je na vědomí. Tyto podmínky platí pro všechny obchodní případy, není-li písemně dohodnuto jinak.

 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

 Dodání zboží, dodací lhůta a způsob platby

Dodací lhůta začíná dnem následujícím po obdržení závazné objednávky za podmínky dodání všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. Při platbě na účet a platební kartou se odesílá po připsání částky na účet. Plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2-5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

 Zboží  lze zaplatit převodem na bankovní účet, dobírkou nebo platební kartou. Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, s.p. .K ceně zboží bude připočteno poštovné dle způsobu výběru zaslání.

 Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba k převzetí dobírky nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 Odstoupení od smlouvy

 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, poté nepoužité zboží v originálním balení zašle na své náklady zpět na adresu prodávajícího. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). Vrácení peněz proběhne do 30ti dnů od zpětného převzetí zboží.
Zrušení kupní smlouvy ze strany prodejce
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 Reklamace, záruka zboží

Prodávající poskytne kupujícímu informace o nakupovaném zboží, jeho účelu použití a jeho základních užitných vlastnostech. V případě použití zboží k jinému účelu, než pro které bylo vyrobeno nebo při požadavku vyšších užitných vlastností než jsou stanoveny, nese riziko následného použití kupující.

 Kupující je povinen v době převzetí zboží provést množstevní a kvalitativní přejímku a posoudit, zda se nevyskytují zjevné vady zjistitelné v okamžiku převzetí zboží. V případě zjištění odchylky při přejímce uplatní kupující neprodleně reklamaci vůči prodávajícímu. Na pozdější reklamace tohoto typu nebude brán zřetel.

 Reklamační požadavek musí obsahovat: specifikaci vadné dodávky (druh zboží), odstín, číslo faktury, popis druhu vady ve zboží, určení rozsahu vady popř. reklamovaný výrobek s vadou.

 Kupující je povinen pozastavit reklamované výrobky pro účel posouzení a fyzické kontroly

reklamace prodávajícím, nejdéle však po dobu jednoho měsíce od uplatnění písemného reklamačního nároku. V případě, že kupující uplatní reklamaci již použitých výrobků, budou prodávajícím řešeny reklamace pouze u výrobků hygienicky nezávadných, tzn.ošetřených dle doporučených ošetřovacích symbolů (např.čistě vyprané).

 Prodávající se vyjádří k reklamaci ve lhůtě do jednoho měsíce od písemného uplatnění reklamačního nároku. Prodávající na základě posouzení a uznání reklamace provede buďto výměnu za bezvadné zboží nebo opravu, nebo kupující obdrží přiměřenou slevu z ceny a nebo se obě strany dohodnou na jiném způsobu řešení. Prodávajícím budou vyřizovány reklamace uplatněné nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím v případě výskytu vad. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na vady způsobené nedodržením určených pracích a ošetřovacích symbolů, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruku nelze uplatnit na zboží, které v kombinaci s dalším materiálem reagovalo a poškodilo výrobek.

 Cena a platební podmínky

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen a to v případě výrazné inflace či při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou předáním celé částky v hotovosti za dobírku při převzetí zboží. Faktura vystavená na základě závazné objednávky mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a dodací list.

 Ochrana osobních údajů kupujícího

  1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal vyplněním při registraci nebo objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a tyto získané údaje použije pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků mezi prodávajícím a kupujícím vyplývajících z kupní smlouvy, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy a státní moci.
  2. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a odesláním registračního formuláře – konkrétně tlačítkem „zaregistrovat“ – případně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře,souhlasí ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů, které kupující poskytl prodávajícímu.
  3. Práva kupujícího k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000 Sb., v platném znění.
  4. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na další osobní údaje ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, pravosti, pravdivosti a úplnosti osobních údajů uvedených kupujícím v registračním a objednávkovém formuláři.
  5. Uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, a naopak, je prodávajícím archivována, přičemž přístupná pouze přesně určeným pracovníkům.